Freelanceri

Všeobecné obchodné podmienky

 

Vymedzenie základných pojmov

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť Púpava VA s.r.o., Veľké Chyndice č. 4, 951 54, IČO: 54258651, DIČ: 2121611591, spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, Vložka číslo: 56084/N Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj služieb zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.pupa-va.com; Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.pupa-va.com  a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Služby prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie služieb, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj prostredníctvom Stránky. 
 3. Registrovaný Používateľ je akákoľvek FO/PO, ktorá sa zaregistruje na Stránke;
 4. Klient je osoba, ktorá si objednáva a kupuje služby na Stránke, alebo ponúka vlastné Pracovné Projekty, na ktoré objednáva služby Poskytovateľa;
 5. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva služby ponúkané na Stránke;
 6. Pracovný Projekt je inzerát uverejnený na Stránke Klientom. Projekt obsahuje pre Poskytovateľa najmä identifikačné údaje Klienta, popis služieb, cenu, dátumové ohraničenie projektu a iné;
 7. Služba je zoznam vlastných činností ponúkaných Poskytovateľom pre Klienta, ktorá obsahuje najmä popis činností, cenu, dátumové ohraničenie ponuky a iné;
 8. Inzerát je Pracovný Projekt konkrétnych služieb zo strany Klienta alebo ponuka vlastných Služieb Poskytovateľa;
 9. Overenie I. stupňa je zaslanie overovacieho kódu do e-mailu ihneď po prihlásení na Stránku. Kliknutím na odkaz je Registrovaný Používateľ prihlásený.
 10. Overenie II.stupňa je zaslanie dokladu totožnosti Sprostredkovateľovi. Bez tohto kroku nevie Registrovaný Používateľ Stránku aktívne používať.
 11. Video verifikácia je online call medzi Registrovaným Používateľom a Sprostredkovateľom z dôvodu overenia totožnosti.
 12. Používateľské konto je osobný profil vytvorený na základe úvodnej registrácii na Stránke, obsahuje meno, priezvisko, heslo, oslovenie a iné informácie.
 13. Rámcová zmluva je zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom za zastupovanie Poskytovateľa Sprostredkovateľom pred Klientom; umožňuje Sprostredkovateľovi inkasovať peniaze v mene Poskytovateľa od Klienta a následne ich v mene Poskytovateľa vyfakturovať;
 14. Provízia je suma účtovaná Poskytovateľovi od Sprostredkovateľa z celkového objemu Odmeny Poskytovateľa od Klienta za úspešné predané Inzeráty za príslušné obdobie, pričom jej výška je v rozsahu 20%. 
 15. Odmena je suma, ktorú posiela Sprostredkovateľ Poskytovateľovi, pričom je ukrátená o výšku provízie pre Sprostredkovateľa za inzertný priestor. 
 16. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Klienta a Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke a sú odsúhlasené každou stranou;

 

Registrácia a užívateľské konto

 1. Pre objednávanie, predávanie a nahliadanie na celú ponuku Stránky  www.pupa-va.com  je potrebné sa zaregistrovať ako Klient alebo Poskytovateľ v závislosti od motivácie Registrovaného Používateľa. 
 2. Registrácia na pupa-va.com je zadarmo. 
 3. V registračnom formulári je povinné vyplniť pravdivo a úplne údaje.
 4. Každý registrovaný Používateľ zodpovedá za pravdivosť údajov vyplnených vo svojom osobnom profile, nakoľko sa z týchto údajov vytvárajú účtovné a daňové doklady, faktúry a platby. 
 5. Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári príde Registrovanému Používateľovi ako Klientovi / Poskytovateľovi e-mail „Potvrdenie registrácie“ s overovacím odkazom. Až po kliknutí na overovací odkaz je registrácia I. stupňa dokončená. 
 6. Ak užívateľ ako Klient/Poskytovateľ neklikne na overovací odkaz, registrácia bude neúspešná. Je však možné následne sa opätovne registrovať.
 7. Vyplnením registračných údajov v úvodnom formulári, zaškrtnutím políčka „Súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov“ a „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa“ dáva užívateľ bezvýhradný súhlas s týmito VOP a Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasí, že im porozumel.
 8. Registrovaní Používatelia sú povinní vyplniť údaje v profile (profilová fotka, osobné detaily a skúsenosti), v opačnom prípade nebude možné uskutočniť vyplatenie Odmeny a podobne.  
 9. Registrovaný Používateľ je povinný vyplniť svoj osobný profil podľa týchto podmienok VOP pravdivo a úplne. 
 10. Poskytovateľ môže pridať Službu len v prípade, ak úspešne prejde overením identity II. stupňa.
 11. Ak je Registrovaný Používateľ občan Slovenskej republiky, je nutné nahrať v overení II. stupňa OBOJSTRANNÚ (teda PREDNÚ aj ZADNÚ stranu) neupravovanú fotokópiu, scan alebo fotografiu platného OBČIANSKEHO PREUKAZU/ID KARTY s čitateľnými identifikačnými údajmi. Okrem toho je tiež nutné nahrať fotokópiu ďalšieho platného dokladu, potvrdzujúceho totožnosť Registrovaného Používateľa (prednú stranu VODIČSKÉHO PREUKAZU alebo PAS-u).
 12. Ak je Registrovaný Používateľ cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, je nutné zaslať v overení II. stupňa farebnú fotokópiu dokladu o povolení na pobyt s viditeľnou fotografiou a čitateľnými identifikačnými údajmi, a tiež ďalší doklad (napr. vodičský preukaz a podobne).
 13. Poskytovateľovi sa na osobnom profile na Stránke zobrazí notifikácia o povinnosti overenia identity II. stupňa. Aby mohol na Stránke ponúkať svoje Služby a pracovať na Pracovných Projektoch je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi údaje: meno, telefónne číslo, doklad o totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) v rámci nastavenia svojho profilu a poslať scan dokladu o totožnosti v prílohe kontaktného formuláru. V rámci overenia II. stupňa je Poskytovateľ povinný uviesť pravdivo údaje, ktoré budú podkladom do tzv. Rámcovej zmluvy. 
 14. Sprostredkovateľ môže Registrovanému Používateľovi navrhnúť kedykoľvek dva termíny na  video verifikáciu totožnosti a to v prípade, ak sa mu jeho činnosť na Stránke nepozdáva, potrebuje si Sprostredkovateľ ujasniť kategóriu poskytovaných služieb alebo správanie Registrovaného Používateľa nie je v súlade s týmito VOP. Ak sa Registrovaný Používateľ nezúčastní ani na jednom z dvoch dohodnutých termínov, Sprostredkovateľ má právo jeho účet deaktivovať.
 15. Na Stránke www.pupa-va.com môže mať jedna fyzická/právnická osoba maximálne jedno Používateľské konto ako Klient a maximálne jedno Používateľské konto ako Poskytovateľ. 
 16. V prípade zistenia duplicitných kont u jedného Registrovaného Používateľa budú neskoršie zaregistrované kontá deaktivované.
 17. Na Stránke je možné, aby sa Registrovaný Používateľ mohol prepnúť do účtu ako Klient alebo ako Poskytovateľ. 
 18. Je zakázané Používateľské Konto zneužívať a vytvárať aktivity, ktoré by mohli súvisieť s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé konanie, agresívne obchodné praktiky).
 19. Počas overenia identity II. stupňa je Poskytovateľ povinný súhlasiť s Rámcovou Zmluvou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom, aby mohol Sprostredkovateľ inzerovať služby Poskytovateľa a inkasovať od Klienta v mene Poskytovateľa. Môže tak urobiť zakliknutím tlačidla ,,Súhlasím s rámcovou zmluvou“ a jej vzor si môže pozrieť vo svojom profile. Rámcová zmluva mu bude dostupná na zobrazenie a stiahnutie na nástenke profilu, v časti ,,Faktúry“.
 20. Poskytovateľ je povinný vo svojom profile pravdivo vypísať údaje (ak také má): IČO, DIČ, IČ DPH, pretože tieto údaje budú automaticky použité vo vytvorenej Rámcovej zmluve. 
 21. Vyplnenie údajov v profile za účelom vytvorenia zmluvy je možné urobiť len jeden krát.
 22. V prípade neskoršieho zistenia, že údaje v profile a v Rámcovej Zmluve Poskytovateľa boli vyplnené nesprávne alebo nepravdivo, bude vyplatenie Odmeny pozastavené. 
 23. Klient na Stránke Rámcovú Zmluvu uzatvárať nemusí v prípade, ak nechce mať účet ako Poskytovateľ. Rámcová Zmluva je povinná len pre Poskytovateľov na Stránke. 
 24. Rámcová Zmluva Poskytovateľov nezaväzuje k finančnej odmene, ak Poskytovateľ nič nepredá. Zaväzuje Sprostredkovateľa, k tomu aby mohol inzerovaný obsah Poskytovateľa ponúkať a inkasovať v mene Poskytovateľa peniaze, ktoré budú Poskytovateľovi vyplatené podľa týchto VOP.

 

Pravidlá pridávania inzerátov a balíčkov

 1. Inzeráty sú Pracovné Projekty Klientov a Služby Poskytovateľov.
 2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na drobné zmeny v Inzerátoch, napr. vymazanie kontaktných údajov, zaradenie do správnej kategórie a pod.
 3. Pridávanie Inzerátov na www.pupa-va.com  je zadarmo v určitom počte vymedzenom vo VOP pre Klienta a aj pre Poskytovateľa.
 4. Inzeráty neprechádzajú kontrolou zákazníckym servisom Sprostredkovateľa, ale Sprostredkovateľ má právo ich vymazať, ak boli v nich porušené podmienky podľa tejto VOP. Musia byť konkrétne a presné, Poskytovateľ by mal predávať konkrétnu Službu a Klient by mal ponúkať konkrétny Pracovný Projekt. Ak posúdi Sprostredkovateľ, že je Inzerát nekompletný, bude Registrovaný Používateľ kontaktovaný a je povinný doplniť potrebné údaje. V opačnom prípade Inzerát Sprostredkovateľ odstráni zo Stránky. 
 5. Klient a Poskytovateľ môžu Inzerát, ktorý sa zdá ako klamlivý alebo inak porušuje tieto pravidlá VOP nahlásiť Sprostredkovateľovi prostredníctvom tlačidla ,,Nahlásiť túto službu“ alebo ,,Nahlásiť tento projekt“ a uvedie dôvod, prečo tak Klient alebo Poskytovateľ urobili. Označený Inzerát Sprostredkovateľ preverí a rozhodne, či ho vymaže, upraví alebo neurobí zmenu. 
 6. Registrovaný Používateľ môže zadarmo pridať maximálne 3 Inzeráty ako Poskytovateľ mesačne (Služieb) a 5 Inzerátov ako Klient (Pracovných projektov) mesačne zadarmo. Ak chce Registrovaný Používateľ pridať viac Inzerátov, musí si zakúpiť balíčky uverejnené na Stránke cez jeho nástenku, v sekcii ,,Balíčky“. 
 7. Poskytovateľ má zadarmo k dispozícií po registrácii na Stránke 1 zvýraznenie služby.
 8. Poskytovateľ má zadarmo k dispozícií po registrácií na Stránke 3 zručnosti, ktoré si môže pridať do svojho profilu.
 9. Klient má zadarmo k dispozícií po registrácií na Stránke 1 zvýraznenie pracovného projektu.
 10. Poskytovateľ má zadarmo k dispozícií po registrácii na Stránke 10 kreditov. Za každý 1 kredit vie reagovať na 1 pracovný projekt. Ak chce poskytovateľ viac kreditov, vie si zakúpiť balíček vo svojej nástenke. 
 11. Pre Registrovaných Používateľov je zakázané v Inzerátoch uvádzať vlastné, firemné alebo iné kontaktné údaje (e-mailové adresy, Skype/ZOOM/Facebook kontakty, externé webstránky alebo akékoľvek ďalšie kontaktné údaje) a ani žiadnym iným spôsobom navádzať ostatných Registrovaných Používateľov k vyhľadaniu, ku komunikácii alebo inej pracovnej spolupráci daných Registrovaných Používateľov mimo Stránku www.pupa-va.com. V opačnom prípade je Sprostredkovateľ oprávnený deaktivovať účet Registrovaného Používateľa a zaradiť ho do tzv. ,,black listu“, aby sa zabránilo opätovnému prihláseniu na Stránku.
 12. Registrovaný Používateľ vie vo svojom Používateľskom účte pridať Inzerát nasledujúcimi krokmi:
  1. a) Poskytovateľ– Poskytovateľ, ktorý chce pridať Služby na Stránku, vie tak urobiť v menu svojho profilu na pravej strane, kde si z roletky ponúk zvolí službu ,,Pridať službu“, kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí podstránka, ktorú musí  Poskytovateľ povinne vypísať. Prípadne vie Poskytovateľ pridať Službu aj cez menu na ľavej strane Stránky cez tlačidlo ,,Uverejniť službu“, ďalej ,,Pridať službu“.
   – Služba na profile Poskytovateľa nezmizne okamihom, kedy si ju Klient objedná. Na jednu Službu vie Poskytovateľ dostávať neobmedzené množstvo objednávok, pričom všetky recenzie od Klientov z dodania tejto Služby sa ukážu pri danej Službe.
   – Poskytovateľ je pri pridávaní Inzerátu povinný opísať typ Služby, môže pridať tzv. doplnkové služby, je povinný uviesť cenu, dobu dodania, zaradiť službu do správnej kategórie služieb, uviesť dobu odpovede Klientovi, a iné informácie, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie Inzerátu. Pokiaľ je Inzerát vyplnený úplne, je možné ho pridať na Stránku pomocou tlačidla ,,Uložiť a aktualizovať“.
  2. b) Klient– Klient, ktorý chce pridať Pracovný Projekt na Stránku, vie tak urobiť v menu svojho profilu na pravej strane, kde si z roletky ponúk zvolí službu ,,Uverejniť projekt“, kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí podstránka, ktorú je Klient povinný vypísať. Prípadne vie Klient pridať Pracovný Projekt aj cez menu na ľavej strane cez tlačidlo ,,Spravovať projekty“, ďalej ,,Uverejniť projekt“.
   – Klient je pri pridávaní Inzerátu povinný opísať typ Pracovného Projektu, je povinný projekt opísať, uviesť sumu, nastaviť možnosti platby, časové termíny, zaradiť Pracovný Projekt do správnej kategórie služieb a iné informácie, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie Inzerátu. Pokiaľ je Inzerát vyplnený úplne, je možné ho pridať na Stránku pomocou tlačidla ,,Uložiť a propagovať“.
   – Klient pri pridávaní Pracovného Projektu musí zvoliť, či bude Inzerát pre Poskytovateľa používať tzv. míľniky. Míľniky sú dohodnuté finančné zastávky medzi Klientom a Poskytovateľom, napr. ak je celá suma na Pracovný Projekt v hodnote 100,-eur, vie si Klient po dohode s Poskytovateľom nastaviť míľniky po 20 eur za týždeň. Počet týždňov Pracovného Projektu bude v tomto prípade teda 5. Klient určí hodnotu a rozloženie Míľnikov, pošle ich Poskytovateľovi na schválenie, ak ich Poskytovateľ schváli, tieto Míľniky už Klient nevie meniť . Po každom úspešnom Míľniku je Klient povinný Míľnik označiť ako ,,Dokončené“ alebo ,,Zrušené“. Aby Poskytovateľ mohol začať pracovať pre Klienta je dôležité, aby Míľnik bol uhradený Sprostredkovateľovi ešte predtým, ako začne Poskytovateľ pre Klienta pracovať. Túto skutočnosť si vie Poskytovateľ skontrolovať na svojom profile. Ak začne Poskytovateľ pracovať pre Klienta skôr, ako Klient uhradí sumu za objednávku Sprostredkovateľovi, v tom prípade Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vady alebo nezaplatenie sumy za objednávku od Klienta.
 13. Poskytovateľ a Klient má možnosť kedykoľvek zmazať Inzerát, dopĺňať, meniť popis už v zverejnenom Inzeráte.
 14. V prípade, ak už bol na základe Inzerátu uskutočnený predaj medzi Poskytovateľom a Klientom, takýto Inzerát nie je možné meniť ani dopĺňať a to z dôvodu, aby neboli ostatní Registrovaní Používatelia zavádzaní hodnotením vzťahujúcim sa na pôvodne popísaný Inzerát.
 15. Registrovaný Používateľ musí pri zverejňovaní Inzerátu dodržiavať podmienky, ktoré si sám stanovil v Inzeráte (najmä množstvo, kvalita, vlastnosti produktu alebo charakteristika, lehoty na dodanie a pod.). Ak tak nespraví, Klient / Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku.
 16. Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú vložiť Inzerát do správnej kategórie Stránky.
 17. Dodatočné služby sú Služby viažuce sa na inzerovaný obsah Poskytovateľa. Tieto Kupujúci môže, ale nemusí objednať spoločne so službou, na ktoré sa viažu. Má teda na výber. Poskytovateľ môže do inzerátu vložiť najviac 5 dodatočných služieb. Môže vybrať napríklad (dodanie do 24 hodín, dodanie do 48 hodín, dodanie do 3 dní) alebo pridať a pomenovať vlastnú dodatočnú službu (napr. darčekové balenie a pod.).
 18. Registrovaný Používateľ si môže na Stránke zakúpiť balíček v sekcii jeho nástenky v časti ,,Balíčky“.
 19. Pre Klienta existuje jeden typ balíčka, ktorého cena sa mení v závislosti od zakúpenia dĺžky balíčka, pričom zľava na balíček rastie priamo úmerne s dĺžkou balíčka. K dispozícii sú 3 varianty balíčka.
 20. Pre Poskytovateľa existuje jeden typ balíčka, ktorého cena sa mení v závislosti od zakúpenia dĺžky balíčka, pričom zľava na balíček rastie priamo úmerne s dĺžkou balíčka. K dispozícii sú 3 varianty balíčka.

 

Politika Sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie Služieb a Pracovných Projektov, ktoré sú v rozpore s touto VOP. V prípade opakovaného porušovania týchto podmienok si Sprostredkovateľ vyhradzuje právo na deaktiváciu účtu Registrovaných Používateľov a na zamedzenie opätovnej registrácie.
 2. Sprostredkovateľ ma právo na províziu vo výške 10% zo sumy všetkých  objednávok Služieb a Pracovných Projektov na Stránke.  
 3. Sprostredkovateľ má právo použiť všetky informácie i fotografie služieb Poskytovateľa za účelom propagácie Stránky prostredníctvom tretích strán.
 4. Môže sa stať, že dočasne a na nevyhnutný čas zablokuje Sprostredkovateľ účet Registrovaného Používateľa v prípade potreby vyjasnenia akýchkoľvek nezrovnalostí. V tomto čase nie je možné využívať Stránku a Používateľský Účet na uzatváranie obchodov.
 5. Aby bolo využívanie služieb na Stránke bezpečné a príjemné Sprostredkovateľ vyžaduje od Registrovaných Používateľov okrem dodržovania platných zákonov a predpisov, dodržiavanie zásad Google AdWords. Pokiaľ Sprostredkovateľ nájde Inzeráty, ktoré tieto zásady porušujú, budú bohužiaľ vymazané, nebudú uverejnené. Sú to napríklad služby typu – oklamanie rôznych testov, písanie prác za niekoho iného, predaj falšovaných aktivít predávajúcich vo forme neplatných kliknutí, recenzií, alebo doporučeniach.
 6. V rámci Stránky sú informácie o Poskytovateľoch a Klientoch vždy súkromné a bezpečné. Inzeráty Poskytovateľov a Klientov a ich osobné profily na Stránke nemôžu obsahovať akýkoľvek formát kontaktného údaju alebo odkazu, ktorý môže byť spojený s Poskytovateľom alebo Klientom mimo Stránku. 
 7. Sprostredkovateľ zabezpečuje zákaznícky servis prostredníctvom sekcie v profile s označením ,,Spory“ alebo v rámci e-mailovej adresy support@pupa-va.com , tak aby mohol pomôcť s otázkami, objednávkami a problémami so Stránkou pre Registrovaných Používateľov. Tím Sprostredkovateľa nonstop monitoruje Stránku, aby zabezpečil pravidelné čistenie od spammerov, alebo nevhodných Inzerátov.
 8. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo dodržiavania podmienok pri výbere profilovej fotky Registrovaného Používateľa. Zakazuje sa používať fotky hanlivého charakteru, fotky stiahnuté z cudzích profilov, fotky politického, náboženského, erotického charakteru. Profilová fotka Poskytovateľa / Klienta musí byť jeho vlastná fotka osoby a musí zobrazovať len hlavu osoby, bez slnečných okuliarov alebo iného prekrytia tváre. 
 9. Profilová fotka Registrovaného Používateľa musí byť vo formáte .jpg a mať rozmer aspoň 600×600 pixelov.
 10. Sprostredkovateľ Služby a Pracovné Projekty nedodáva, dodávateľmi sú Poskytovatelia, ktorí uverejňujú vlastné Služby a reagujú na inzeráty Klientov ako Pracovných Projektov. Sprostredkovateľ si účtuje poplatky za inzertný priestor, ak je inzerát úspešne predaný.
 11. Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzkov vyplývajúcich z obchodov uzavretých medzi Klientmi a Poskytovateľmi. 
 12. Taktiež Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nepravdivé vyhlásenia Poskytovateľa alebo Klienta o povahe a vlastnostiach inzerovaného obsahu, za oneskorené doručenie služieb zavinené Poskytovateľom, poškodenie zavinené Poskytovateľom a iné. Výhradnú zodpovednosť za nedodanie obsahu inzerátov, alebo za dodanie oneskorené, alebo v nezodpovedajúcej kvalite nesie Poskytovateľ. Sprostredkovateľ v tomto smere len poskytuje elektronický systém a inzertný priestor na komunikáciu medzi Poskytovateľom a Klientom.
 13. Sprostredkovateľ zodpovedá za správu Stránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na Stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. 
 14. Sprostredkovateľ nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky Stránky a vyhradzuje si právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi alebo Klientovi z dôvodu nefunkčnosti, alebo ukončenia prevádzky webu.
 15. Každý Registrovaný Používateľ je zodpovedný sám za prenos dokumentov, za ich scanovanie proti vírusom, alebo malware. Stránka nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním Stránky, jej obsahu, alebo škody spôsobené prenosom dát. 
 16. Každý Poskytovateľ môže od Klienta na konci dodania služieb získať hodnotenie, ktoré sa zobrazuje na osobnom profile Poskytovateľa  a môžu si ho prečítať ďalší Klienti. 
 17. Publikovanie alebo propagovanie pornografického materiálu, ilegálnych činností, hrubých, drzých a nevhodných služieb, nemorálnych, využívanie portálu na nevhodnú propagáciu sú striktne zakázané. Ak Klient a Poskytovateľ poruší tieto zákazy bude mať zablokovaný účet navždy.

 

Proces a dodanie objednávky

 1. Objednávka na Stránke vzniká medzi Poskytovateľom a Klientom momentom, kedy Klient prenajme Poskytovateľa v súvislosti so Službou alebo jeho Pracovným Projektom. 
 2. Následne je Klient na dokončenie objednávky povinný vopred uhradiť Sprostredkovateľovi na účet sumu za Služby/Pracovný Projekt jednou z  platobných metód uvedených na Stránke. Objednávka Služieb/Pracovných Projektov a ich následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. 
 3. Registrovaní Používatelia sú vďaka notifikáciám na Stránke a e-mailoch informovaní o všetkých dôležitých udalostiach, ktoré im pomôžu nadviazať vzájomnú spoluprácu (napr. upozornenie na správu od Klienta/Poskytovateľa, upozornenie o Pracovnom Projekte vhodnom pre Poskytovateľa a iné). 
 4. Na to, aby vznikla objednávka je potrebné, aby sa medzi Poskytovateľom a Klientom nadviazala spolupráca, spôsobmi ako:
  1. Klient osloví Poskytovateľa priamo cez Stránku a cez profil Poskytovateľa mu pošle pomocou tlačidla ,,Poslať ponuku“ svoj Pracovný Projekt, na ktorý môže Poskytovateľ reagovať kladne alebo záporne. Ak Poskytovateľ reaguje záporne, spolupráca sa nenadviaže. Ak Poskytovateľ reaguje kladne, medzi Poskytovateľom a Klientom môže nasledovať komunikácia v rámci interného chatu Stránky ohľadom Pracovného Projektu, alebo nemusí a Poskytovateľ sa môže ihneď rozhodnúť, že Pracovný Projekt Klienta príjme. 
  2. Klient na Stránke objaví Službu Poskytovateľa a môže na ňu zareagovať tlačidlom ,,Kúpiť teraz“ , pričom cez osobný profil Poskytovateľa si môže s Poskytovateľom ohľadom Služby napísať prostredníctvom interného chatu Stránky aj pred tým, ako Službu kúpi, alebo nie.
  3. Poskytovateľ môže reagovať len na Pracovný Projekt Klienta a poslať mu pomocou tlačidla ,,Poslať žiadosť“ svoj návrh, ktorý obsahuje cenu, za ktorú je Poskytovateľ ochotný pracovať, v žiadosti vypíše aj iné náležitosti podstatné pre to, aby sa Klient rozhodol, že s daným Poskytovateľom nadviaže spoluprácu. Na jeden Pracovný Projekt môže Klient dostať niekoľko žiadostí od Poskytovateľov a sám uzná za vhodné, ktorú žiadosť si vyberie. 
 5. Klient po potvrdení spolupráce s Poskytovateľom prejde „Do pokladne“, vypíše všetky podstatné náležitosti týkajúce sa platby a zobrazia sa mu spôsoby platby (bankovým prevodom, platobnou kartou alebo prostredníctvom PayPal účtu nad sumu 10 EUR). Keďže objednávka a fakturácia sa aktivuje až po úspešnom zrealizovaní platby, Klient je povinný vybrať si vhodný spôsob platby podľa toho, ako rýchlo potrebuje Poskytovateľa na Pracovný Projekt alebo na Službu. Platba kartou alebo PayPal aktivujú objednávku okamžite. Bankový prevod aktivuje objednávku až v momente pripísania financií na účet Sprostredkovateľa, max. do 48 pracovných hodín.
 6. Záväzkom Klienta je uhradiť cenu sa objednané Inzeráty a je splnený okamihom pripísania sumy z objednávky na bankový účet Sprostredkovateľa.
 7. Poskytovateľ ako dodávateľ služieb je zodpovedný:
  1. za kvalitu a rozsah dodania služieb,
  2. za odoslanie v dohodnutej lehote,
  3. za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj služieb,
  4. za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny služieb 
  5. za dostupnosť zobrazovaných služieb
  6. za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv
  7. za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Sprostredkovateľa.
  8.  za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov
 8. Dodanie objednávky môže na Stránke prebiehať dvoma spôsobmi, záleží na tom, akú spoluprácu nadviaže Klient s Poskytovateľom, môžu byť:
  1. Dodanie objednávky formou míľnikov. Za dodanie objednávky sa považuje každé čiastkové vyplnenie služieb Poskytovateľom pre Klienta, pričom sa na jednotlivých míľnikov vzájomne dohodli a odsúhlasili ich ešte pred začiatkom spolupráce. Klient v každej časti môže odsúhlasiť alebo zrušiť jednotlivý míľnik spolupráce. 
  2. Dodanie objednávky na konci poskytovania služieb. Ak Poskytovateľ ukončil služby pre Klienta, na ktoré si ho Klient najal, môže Klient označiť pri objednávke kliknutím na tlačidlo, že objednávka bola ,,Dokončená“ alebo ,,Zrušená“. V prípade potvrdenia Klienta o kompletnej objednávke dostane Poskytovateľ cez Sprostredkovateľa odmenu za poskytnuté služby. V prípade zrušenia objednávky Klientom sú obe strany tento problém vyriešiť. Ak sa im to nepodarí, je možné požiadať vo svojom profile o ,,Spor“, ktorý pridá do komunikácie aj Sprostredkovateľa. Ten prešetrí komunikáciu a problém sporu a daný Spor uzavrie v prospech Klienta alebo Poskytovateľa. 
 9. Sprostredkovateľ zabezpečuje v rámci Stránky fakturovací systém, ktorý vytvára Registrovaným Používateľom doklady (daňové a účtovné doklady.) Tieto doklady si obe strany vedia stiahnuť, vytlačiť a pozrieť. Každá strana ich nájde vo svojom osobnom profile v záložke ,,Faktúry“. 
 10. Sprostredkovateľ vystavuje faktúru v mene Poskytovateľa, ktorý poskytuje Služby na Stránke ako právnická osoba alebo ako FO podnikateľ a zmluvu o dielo v mene Poskytovateľa, ktorý poskytuje Služby ako FO nepodnikateľ. Obidva dokumenty sú na základe Rámcovej Zmluvy medzi Sprostredkovateľom a Poskytovateľom. Podľa Rámcovej Zmluvy má Sprostredkovateľ právo v mene Poskytovateľa inkasovať a Klient má možnosť dať si vystavenú faktúru alebo zmluvu o dielo v mene Poskytovateľa do nákladov. 
 11. Ponuka Služieb od jednotlivých Poskytovateľov a Pracovné Projekty od jednotlivých Klientov a dohoda ich predaja sa odohráva iba na Stránke. 
 12. Klient berie na vedomie, že každý Poskytovateľ poskytuje rôzne ceny za služby. 
 13. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Sprostredkovateľa, ktoré Registrovaní Používatelia odsúhlasili pri úvodnej registrácii. 
 14. K cenám Služieb a Pracovných Projektov nakupovaných na Stránke je účtovaný administratívny poplatok. Administratívny poplatok zaplatí Klient pri nákupe ihneď spolu so Službou alebo Pracovným Projektom. Celková suma administratívneho poplatku sú 2€.  
 15. Administratívny poplatok je jednorazový, v prípade nedodania resp. zrušenia Služby / Pracovného Projektu je nevratný. 
 16. Klient je povinný napísať alebo vyznačiť do záverečného formulára hodnotenie Poskytovateľa za dodané služby, bez vypísania tohto kroku nie je možné ukončiť objednávku s Poskytovateľom. 
 17. Ak Klient opustí rozhranie zaplatenia objednávky bez toho, aby vybranú objednávku zaplatil, je potrebné, aby urobil novú objednávku. 
 18. Za samotné Uzatvorenie Zmluvy sa považuje naplnenie nasledovného procesu: odoslanie Objednávky zo strany Klienta prostredníctvom Stránky, následné automatické alebo manuálne potvrdenie kompletnej Objednávky zo strany Poskytovateľa.
 19. Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Klienta z nej vyplývajúcich. Záväzky Poskytovateľa a Klienta zo zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov.
 20. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe služieb  vydáva Sprostredkovateľ pre obe strany. 

 

Zrušenie objednávky

 1. Poskytovateľ aj Klient majú obaja právo zrušiť objednávku v procese dodávania objednávky, to je od začiatku objednávky a momentom ukončenia objednávky zo strany Klienta. 
 2. Za začiatok objednávky sa považuje okamih vytvorenia objednávky medzi Klientom a Poskytovateľom. Za ukončenie objednávky sa považuje moment, kedy Klient označí objednávku tlačidlom pri jednotlivej objednávke ako ,,Kompletný“. 
 3. V prípade, že inštrukcie Klienta sú pri Pracovnom Projekte nevykonateľné alebo nevhodné, Poskytovateľ je povinný na to Klienta  bezodkladne upozorniť. Ak Klient napriek upozorneniu Poskytovateľa trvá na nevykonateľných alebo nevhodných inštrukciách, Poskytovateľ môže objednávku zrušiť.
 4. Ak Poskytovateľ zruší objednávku bez adekvátneho dôvodu získa negatívne hodnotenie. Adekvátnym dôvodom je predovšetkým to, že nie je objektívne možné dodať obsah Inzerátu podľa inštrukcií od Klienta zadaných v objednávke. O tomto je Poskytovateľ povinný Klienta upovedomiť prostredníctvom interného chatu na Stránke.
 5. Klient má právo zrušiť objednávku v prípade, ak neboli zo strany Poskytovateľa dodržané inzerované podmienky uzavretého obchodu (kvalita inzerovaného obsahu, čas dodania).Ak bola objednávka vybavená, je zrušenie objednávky možné vykonať prostredníctvom tlačidla ,,Zrušiť“ pri jednotlivej objednávke.  
 6. V momente, kedy Klient označí dodanú objednávku tlačidlom ,,Zrušiť“ môže kontaktovať zákaznícky servis prostredníctvom Sporu na jeho profile. Otvorenie Sporu slúži na to, aby si problém vzniknutý z dodania objednávky vyriešili strany Klient a Poskytovateľ medzi sebou. Ak nevedia alebo nemôžu nájsť riešenie, je do tohto Sporu zainteresovaná strana Sprostredkovateľa, ktorá má posledné slovo na základe preskúmania komunikácie medzi Klientom a Poskytovateľom. Ak sa preukáže, že mal Klient pravdu, Sprostredkovateľ je povinný uhradiť mu plnú 100% sumu na jeho bankový účet alebo Paypal účet. Ak sa preukáže, že Klient pravdu nemal, peniaze za dodanú objednávku pošle Sprostredkovateľ Poskytovateľovi. 
 7. Spor je možné riešiť len v dobe, kedy je objednávka otvorená. 
 8. Klient alebo Poskytovateľ nemajú právo žiadať o vrátenie peňazí alebo o zaplatenie Odmeny po úspešnom ukončení objednávky. 
 9. V prípade, ak Sprostredkovateľ schváli zrušenie objednávky Klienta je Sprostredkovateľ  povinný vrátiť peniaze Klientovi podľa podmienok platieb uvedených v tejto VOP na bankový účet alebo PayPal účet Klienta. 
 10. V prípade akýchkoľvek problémov je Poskytovateľ ako aj Klient povinný v prvom rade komunikovať priamo s druhou stranou. 
 11. Ak však Poskytovateľ či Klient potrebuje asistenciu, môže kontaktovať zákaznícky servis na support@pupa-va.com. Na všetky emaily Sprostredkovateľ odpovedá do cca 48 hodín.

 

Podmienky predaja 

 1. Poskytovateľ vystupuje na Stránke ako samostatný predajca a je sám zodpovedný za služby, ktoré ponúka a dodáva Klientovi. 
 2. Poskytovateľ môže na Stránke predávať služby súvisiace s administratívou, reklamou, marketingom, vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prieskumu trhu a verejnej mienky, organizovania športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Je možné ponúkať aj služby elektronického charakteru, ktorých predmetom predaja je elektronický súbor, napríklad fotografia, obrázok, hudba, text, video. 
 3. Poskytovateľ je povinný pri ponúkaní Služby uviesť vždy Službu s konkrétnou cenou a zadefinovanými vlastnosťami.
 4. Je zakázané ponúkať Služby porušujúce etické a morálne zásady, fotografie a texty, ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle.
 5. Je zakázané uvádzať nepravdivé, nepodložené, neúplné, nepresné, nejasné, či dvojzmyselné údaje a zamlčovať údaje o vlastnostiach Služieb, či o nákupných podmienkach.
 6. Poskytovateľ je plne zodpovedný za porušovanie autorských práv a tiež za všetky prípadné škody, ktoré Sprostredkovateľovi vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv zo strany Poskytovateľa.
 7. Poskytovateľ nesmie viazať predaj Služby na predaj inej Služby.
 8. Ak je Poskytovateľ platca DPH, je povinný uvádzať ceny Služieb vrátane DPH a na túto skutočnosť Sprostredkovateľa/ Klienta upozorniť.
 9. Poskytovateľ je povinný akceptovať podmienku, že predaj Služieb na Stránke, ako aj následná komunikácia ohľadne predaja s Klientom, prebieha výhradne prostredníctvom elektronickej komunikácie realizovanej v rámci Stránky www.pupa-va.com. Táto komunikácia prebieha výhradne medzi Klientom a Poskytovateľom, žiadnemu inému užívateľovi nie je prístupná. 
 10. Sprostredkovateľ má prístup k danej komunikácii medzi Klientom a Poskytovateľom za účelom kontroly jej obsahu.
 11. Poskytovateľ nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a Klientom za účelom predaja Služieb mimo Stránku. Poskytovateľ nie je oprávnený na uverejňovanie svojich kontaktných údajov (hlavne emailová adresa, webstránka, sociálne siete, telefónne číslo a iné) v rámci komunikácie prostredníctvom interného chatu Stránky alebo svojej prezentácie sa na Stránke, tj. v rámci textov svojho profilu a komentárov k jednotlivým službám.
 12. Poskytovateľ je povinný konať v súlade so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonov.
 13. Je zakázané realizovať dodávanie Služieb bez aktívnej objednávky od Klienta. Ak Poskytovateľ začne s dodávkou na základe podnetu z interného chatu Stránky bez aktívnej objednávky Klienta, Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za finančnú ujmu vzniknutú z neuhradenej objednávky Klientom. A tak isto obe strany závažne porušujú tieto VOP, za čo im môže Sprostredkovateľ dlhodobo deaktivovať Používateľské účty. Chat Stránky slúži výhradne na komunikáciu a vysvetlenie detailov ako sú napr. dodanie príkladov prác, vzoriek prác, zaslanie portfólia grafík a pod. 

 

Podmienky kúpy

 1. Klient platí za objednávky Služieb na Stránke vždy vopred. Peniaze sú v úschove Sprostredkovateľa až do úspešného dodania Poskytovateľom. 
 2. Klient platí aj za vlastné Pracovné Projekty, na ktoré reagujú Poskytovatelia vždy vopred a na účet Sprostredkovateľa.
 3. Je zakázané ponúkať Poskytovateľovi akúkoľvek inú formu úhrady než tie, ktoré ponúka Stránka.
 4. Je zakázané platiť za Služby Poskytovateľovi priamo na jeho účet. V opačnom prípade je Sprostredkovateľ oprávnený dlhodobo deaktivovať tieto Používateľské Účty.
 5. Ak bol Klient požiadaný použiť alternatívnu formu úhrady, je povinný informovať o tom obratom okamžite Sprostredkovateľa na tel. čísle uvedenom na web stránke alebo formou emailu na support@pupa-va.com

 

Provízia, výber Odmeny a platobná brána

 1. Provízia za inzertný priestor pre Stránku sa účtuje percentom zo sumy inzerovanej na Stránke a jej násobku zaplateného Klientom. Na túto sumu vystaví Sprostredkovateľ faktúru, ktorú si Poskytovateľ môže vytlačiť vo svojom profile. Tam pri každej objednávke je možnosť vytlačiť províznu faktúru, ktorá je dokladom o provízii Stránky za inzertné služby. Ako doklad o predaji služby Poskytovateľa na Stránke slúži faktúra, ktorú Sprostredkovateľ vystavil v mene Poskytovateľa. 
 2. Sprostredkovateľ si nárokuje Províziu vo výške 10 % podľa vyššie uvedeného.
 3. Provízia je fakturovaná bez DPH.
 4. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena každej Služby, ktorú prezentuje na Stránke Klientovi, je plná cena, ktorá bude pre neho ukrátená o Províziu, ktorú si nárokuje Sprostredkovateľ za poskytnutie inzertného priestoru a teda za úspešné sprostredkovanie obchodu.
 5. Bankový účet alebo účet Paypal, na ktorý má byť Poskytovateľovi Odmena prevedená, si Poskytovateľ nastavuje v sekcii ,,Menu“, ďalej ,,Nastavenia“, ďalej ,,Platobné nastavenia“. Podmienkou je využitie bankového účtu vedeného v EUR v slovenskej bankovej inštitúcii. 
 6. Poskytovateľ berie na vedomie, že cena ponúkaná Klientom v Pracovnom Projekte na Stránke je plná cena, ktorá bude pre Poskytovateľa ukrátená o Províziu, ktorú si nárokuje Sprostredkovateľ za poskytnutie inzertného priestoru a teda za úspešné sprostredkovanie obchodu. 
 7. Na Stránke Registrovaní Používatelia nezadávajú žiadne údaje, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na ich bankových účtoch. Všetky formy elektronického bankovníctva, ktorými sa môže za objednané Inzeráty na Stránke platiť, sú realizované priamo na internetových stránkach banky. Banky Stránky poskytujú jedine informácie o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno Registrovaného Používateľa, príp. číslo bankového účtu (aby Sprostredkovateľ vedel platbu identifikovať). Stránka sa v žiadnom prípade nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako napr. prihlasovacie údaje do elektronického bankovníctva či výšku zostatku na bankovom účte Registrovaného Používateľa.
 8. K nárokovaniu Provízie z tejto ceny dochádza vždy v momente uzatvorenia objednávky medzi Poskytovateľom a Klientom.
 9. Klienti nakupujú na Stránke za plné ceny a tieto ceny uhrádzajú Sprostredkovateľovi jedným zo zvolených spôsobov platby na Stránke. 
 10. Odmena za každú predanú Službu alebo Odmena za najatie Poskytovateľa na Pracovný Projekt Klientom sa pripisuje do zoznamu Odmien Poskytovateľa. Prehľad o Odmenách za jednotlivé predané Služby má Poskytovateľ možnosť priebežne sledovať na Stránke v rámci sekcie ,,Nástenka“, ďalej ,,Disponibilný zostatok“, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Poskytovateľovi.
 11. Najnižšia suma Odmeny, ktorú si Poskytovateľ môže vybrať je 5 eur. Ak Odmeny nedosiahnu stanovenú sumu 5 eur, prenášajú sa do ďalšieho obdobia, pokým Poskytovateľ dosiahne vyššiu Odmenu za svoje Služby. 
 12. Sprostredkovateľ vždy raz za mesiac k 10.mu dňu v mesiaci za predchádzajúci mesiac robí hromadne úhrady všetkých Odmien Poskytovateľov, pričom sa mu všetky Odmeny počítajú dokopy. Poskytovateľ si sumu tejto Odmeny vie sledovať vo svojom profile. 
 13. Poskytovateľ je povinný na svojom profile nastaviť bankové údaje alebo údaje na Paypal účet ihneď po registrácií, ak chce, aby mu Odmena za jeho odrobené Služby bola vyplácaná načas a bez komplikácií. 
 14. Sprostredkovateľ posiela peniaze Poskytovateľom bez poplatku len na bankové účty v slovenských bankách a na PayPal účty. Posielanie peňazí na bankové účty v zahraničných bankách bude spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov Trust Pay a.s.
 15. Poskytovateľ poveruje Sprostredkovateľa na prijímanie platby za Služby na základe Rámcovej Zmluvy.
 16. Po pripísaní platby na účet Sprostredkovateľa sú peňažné prostriedky pripísané na účet Poskytovateľa až vo chvíli, keď Klient uzná dodanú Službu od Poskytovateľa ako kompletnú a bez závad. 
 17. Všetky ceny na Stránke sú uvedené v plnej konečnej cene pre Klienta.
 18. Klient môže využiť nasledovné možnosti platby v závislosti na ponuke Poskytovateľa:
  1. PLATBA ONLINE BANKOVÝM PREVODOM
  2. PLATBA KARTOU
  3. PAYPAL
 19. V prípade platby kartou alebo okamžitým bankovým prevodom, je pre okamžité zaevidovanie Objednávky ako zaplatenej Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na Stránku. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe.
 20. Klient aktiváciou a využívaním platobnej brány pre online prevod finančných prostriedkov súhlasí s uvedeným procesom prevodu finančných prostriedkov a podmienkami tejto VOP.
 21. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na transakčnú províziu z prevedenej transakcie vo výške:
  1. – 0,99% pri online platbe kartou
  2. – 0,99% pri okamžitom bankovom prevode
 22. Za správnosť zadaného bankového účtu zodpovedá Poskytovateľ. Sprostredkovateľ nezodpovedá za chybne prevedené platby spôsobené vložením chybných údajov.

 

Vrátenie platby / refundácia

 1. U platieb okamžitým bankovým prevodom prebieha vrátenie platby vždy priamo zo strany Sprostredkovateľa na účet Klienta.
 2. V prípade online platby platobnou kartou a riešenia odstúpenia od zmluvy či reklamácie zo strany Klienta alebo Poskytovateľa, Klient môže vyžiadať refundáciu cez zákaznícku podporu prostredníctvom ,,Sporu“ na Stránke alebo e-mailu support@pupa-va.com. Sprostredkovateľ na základe interného chatu Stránky preverí komunikáciu oboch strán a uzná odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu na základe tejto komunikácie a uzatvorených zmlúv na Stránke. V prípade, ak je Klient v práve, Sprostredkovateľ je povinný uskutočniť refundáciu – vrátenie prostriedkov na kartu Klienta v plnej výške. Ak nie je Klient v práve, a teda reklamácia bola zamietnutá, alebo náležitosti uzatvorenej zmluvy nepreukazujú povinnosť Sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ nemusí prostriedky vrátiť späť na kartu Klienta. 
 3. Klient má nárok na vrátenie transakčnej provízie za refundovanú zrealizovanú transakciu. Ak už bola transakčná provízia Klienta vyfakturovaná, nárok na jej vrátenie má až formou nasledujúcej faktúry.
 4. Poskytovateľ má v prípade storna Objednávky alebo sporu s Klientom možnosť požiadať Sprostredkovateľa o prešetrenie priebehu obchodu. Sprostredkovateľ môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Poskytovateľom a Klientom priznať vrátenie Odmeny. Vrátenie Odmeny nie je právne vymáhateľné. Ak bolo vrátenie Odmeny priznané ešte pred samotnou fakturáciou Odmeny, daná Odmena nebude vyfakturovaná. V prípade priznania vrátenia Odmeny až po jej vyfaktúrovaní je toto vrátenie uskutočnené vždy až v rámci nasledujúcej mesačnej fakturácie formou odpočtu z faktúry.
 5. Za kúpu balíčkov služieb na Stránke zo strany Klienta a Poskytovateľa nie je možné požadovať vrátenie peňazí od Sprostredkovateľa. 

 

Spory a podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient podľa týchto VOP neobdrží súhrn Objednávky, alebo súhrn Objednávky obsahuje iné služby, ako boli služby uvedené v Inzeráte, Klient je oprávnený vady reklamovať najprv u Poskytovateľa služieb prostredníctvom interného chatu Stránky s Poskytovateľom.
 2. Ak sa Klient nedočká vyriešenia sporu zo strany Poskytovateľa do 30 dní od začatia sporu prostredníctvom komunikácie s Poskytovateľom, môže sa obrátiť na Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na zákaznícky servis, na adresu: support@pupa-va.com  alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 3. Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzkov Klientov vyplývajúcich z obchodov uzavretých s Poskytovateľmi. Sprostredkovateľ v tomto smere výhradne poskytuje elektronický systém a priestor na komunikáciu medzi Poskytovateľom a Klientom na uplatnenie a následné vybavenie reklamácie ku spokojnosti oboch strán. Sprostredkovateľ podporuje, aby sa všetky vzniknuté spory vyriešili priamo medzi Klientom a Poskytovateľom. 
 4. Pri riešení sporov má Sprostredkovateľ posledné slovo. I napriek tomu, že Sprostredkovateľ nenesie tieto zodpovednosti, spôsob fungovania Stránky podľa týchto VOP chráni Poskytovateľov pred nepoctivosťou Klientov a opačne, a preto je v záujme oboch strán dodržiavať tieto VOP.
 5. Prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie služieb rieši Klient priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa.

 

Ochrana duševného vlastníctva

 1. Ak v jednotlivých podmienkach a popise konkrétnej služby nie je uvedené inak, stáva sa Klient právoplatným vlastníkom a nadobúda všetky intelektuálne práva doručením zaplatenej Služby. Za predpokladu, že všetky práva Poskytovateľa boli splnené, nákupný proces a proces dodania prebehol v poriadku.
 2. Stránka obsahuje užívateľsky generovaný obsah, napríklad obrázky, fotografie, video a iné audiovizuálne materiály (ďalej len „užívateľský obsah“). Stránka nekontroluje užívateľský obsah na porušenie autorských práv, ochranných známok ani značiek. Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských práv a iných práv duševného vlastníctva zo strany Poskytovateľa či Klienta. 
 3. Ak Klient/Poskytovateľ nájde podobný obsah na Stránke, sú povinný informovať Sprostredkovateľa a tento obsah bude po oznámení stiahnutí z webstránky. 
 4. Klient a Poskytovateľ nesú právnu zodpovednosť za fotografie, video materiály a iné audiovizuálne materiály použité pri zadaní inzerátu na pupa-va.com. Kopírovanie textov a obrázkov je trestné podľa príslušných právnych noriem Slovenskej republiky. Pri nahrávaní fotografií musí mať užívateľ pupa-va.com všetky práva k danému obrázku, videu alebo inému audiovizuálnemu materiálu použitému pri pridaní inzerátu alebo predanému ako službu alebo produkt kupujúcemu. Pupa-va.com si vyhradzuje právo použiť všetky audiovizuálne materiály uverejnené v inzerátoch od Poskytovateľa / Klienta na propagáciu a marketingové účely pupa-va.com a jej registrovaných užívateľov, bez nároku na odplatu pre Poskytovateľa/Klienta.
 5. V prípade, že v Inzeráte ponúkaná Služba je autorským dielom, Klient získava po dokončení objednávky s Poskytovateľom všetky práva na použitie autorského diela tak, aby bol zachovaný účel uzavretého obchodu.

 

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 1. Klient a Poskytovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta a Poskytovateľa v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, dodacia adresa, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Poskytovateľovi a Klientovi. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Poskytovateľ a Klient, že sú na túto skutočnosť upozornení a súhlasia aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient / Poskytovateľ súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta / Poskytovateľa spracúval v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska, dodaciu adresu, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Služby, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa / Klienta.
 3. Sprostredkovateľ informoval Klienta / Poskytovateľa, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy.
 4. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a súvisiacich so službami Poskytovateľa na e-mailovú adresu Klienta.
 5. Súhlas Klienta so zasielaním informácií a noviniek platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@pupa-va.com.
 6. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík Registrovaných Používateľov a webových stránok hostovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.
 7. Súhlas Registrovaného Používateľa so spracovaním osobných údajov nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov tým, že FO/PO vyplní úvodný formulár a stáva sa z neho Registrovaný Používateľ. Súhlas trvá po dobu dvoch rokov. 
 8. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov Registrovaný Používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. 
 9. Registrovaný Používateľ je povinný nahlásiť Sprostredkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. 
 10. Osobné údaje Registrovaných Používateľov nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.
 11. Osobné údaje môžu byť poskytnuté oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia Sprostredkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Sprostredkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej Sprostredkovateľovi.
 12. Osobné údaje Registrovaných Používateľov môžu byť poskytnuté nasledujúcim osobám, a to pre účely umožnenia komunikácie medzi nimi:
  1. Kristína Hlavatá, Gen. L. Svobodu 12, Šaľa 927 01
  2. TetisPark s.r.o., Pekná cesta 19, IČO: 51804298, DIČ: 2120798372, Bratislava 831 52
 13. Práva Registrovaného Používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Registrovaný Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Sprostredkovateľovi požadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa ZOOÚ je Registrovaný Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.
 14. Práva Registrovaného Používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Registrovaného Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 15. Registrovaný Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u Sprostredkovateľa  namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
  2. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  3. využívaniu osobných údajov uvedených v § 27 ods. 2 ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 16. Registrovaný používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Sprostredkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Registrovaný Používateľ má právo žiadať Sprostredkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Sprostredkovateľ je povinný žiadosti Registrovaného Používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.
 17. Registrovaný používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak registrovaný používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak registrovaný používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

 

Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvného vzťahu

 1. Poskytovateľ / Klient má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia objednávky a to jednoznačným vyhlásením (napr. e-mailom na adresu support@pupa-va.com ). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Klient / Poskytovateľ  odošle oznámenie e-mailom o odstúpení od zmluvy v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Rámcová zmluva môže byť kedykoľvek ukončená na základe zatvorenia konta Poskytovateľa na Stránke.
 3. Sprostredkovateľ ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy zašle na e-mail Klienta / Poskytovateľa potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.
 4. Ak Klient odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby Poskytovateľom a Klient udelil výslovný súhlas so začatím jej poskytovania, má Klient povinnosť uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia odstúpenia od zmluvy (pomernú časť ceny). Klient však stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí nehmotného inzerovaného obsahu.
 5. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy:
  1. ak je predmetom kúpa elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči súhlasí s jeho dodaním v prípade, že zrealizoval platbu a bola mu služba doručená. 
  2. Podľa §7 ods.6 písmeno l zákona o 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
  3. ak jej predmetom je poskytnutie služby a už došlo k jej úplnému poskytnutiu (na základe výslovného súhlasu Klienta),
  4. ak jej predmetom je služba zhotovená podľa osobitných požiadaviek Klienta 
  5. ak jej predmetom je elektronický obsah neposkytovaný na hmotnom nosiči, ak už došlo k jeho poskytnutiu (na základe výslovného súhlasu Klienta).
 6. V prípade porušenia podmienok VOP je Sprostredkovateľ oprávnený na okamžité vypovedanie zmluvného vzťahu s Poskytovateľom/Klientom, ktorý vznikol registráciou a následným schválením týchto VOP. Vypovedaním zmluvy sa rozumie zablokovanie prístupu k účtu a stiahnutie jeho ponuky zo Stránky.Ponuku Služieb a Pracovných Projektov je na Stránke v prípade vypovedania zmluvného vzťahu schopný deaktivovať sám Poskytovateľ alebo Klient a môže po obdrža
 7. ní oficiálnej výpovede zo strany Sprostredkovateľa vykonať deaktiváciu. 
 8. Rámcová zmluva môže byť kedykoľvek ukončená na základe zatvorenia konta Poskytovateľa na Stránke.
 9. Sprostredkovateľ je oprávnený vypovedať „zmluvu“ len na základe prípustného dôvodu. Prípustným dôvodom je hrubé alebo opakované porušovanie týchto VOP, predovšetkým zneužívanie krátkych správ na zasielanie ponuky, kontaktov a následné práce bez aktívnej objednávky či dohoda o uzavretí obchodu mimo Stránku. Sprostredkovateľ pre tento účel zablokuje Poskytovateľovi / Klientovi všetky Inzeráty a aj možnosť pridávať nové Inzeráty a bezodkladne po uplynutí výpovednej lehoty zruší Používateľské Účet Poskytovateľa / Klienta a v lehote 30 dní po uplynutí výpovednej lehoty odošle na jeho bankový účet zvyšný zárobok získaný z uzavretých obchodov, príp. zrušených/nedokončených objednávok a pod.
 10. Sprostredkovateľ je oprávnený bez akéhokoľvek oznámenia Poskytovateľovi / Klientovi zrušiť Používateľský Účet Poskytovateľa / Klienta v prípade, že Poskytovateľ / Klient svoj Používateľský Účet (nie je na ňom žiadna aktivita) nepoužíval, a to dlhšie ako 1 rok.

 

Cookies

 1. Pre optimalizáciu webovej Stránky používame súbory cookies. Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s politikou Sprostredkovateľa a používania týchto súborov.
 2. Pri používaní webovej Stránky Sprostredkovateľa nezaznamenáva žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné identifikovať registrovaných Používateľov.
 3. Všetky informácie sú anonymné. Pohyb Registrovaných Používateľov po Stránke zaznamenáva Sprostredkovateľ len preto, aby vytvoril lepší prehľad o tom, ako sa Stránka využíva a mohol tak Sprostredkovateľ vylepšiť jej obsah a funkčnosť. Zmienené informácie získava pomocou súboru nazývaného cookie.
 4. Súbor cookie je textový súbor, ktorý prehliadaču Registrovaného Používateľa zašle webová Stránka pupa-va.com. Váš prehliadač potom súbor uloží vo Vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, cez ktoré ste pripojení k internetu.
 5. Pri prvej návšteve webovej Stránky pupa-va.com požiada Sprostredkovateľ Registrovaných Používateľov o prijatie súborov cookies. Pokiaľ používanie súborov cookies Registrovaný Používateľ odmietne, nebude môcť využívať všetky funkcie Stránky.
 6. Svojím súhlasom Registrovaný Používateľ zároveň povoľuje, aby Sprostredkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. 
 7. Súhlas Registrovaného Používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača Registrovaného Používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas Registrovaného Používateľa zaniká.
 8. Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Poskytovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2022.
 5. Tieto VOP sú pre Poskytovateľov a Klientov Stránky a Registrovaných Používateľov záväzné.
 6. Tieto VOP môže Sprostredkovateľ  kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. 
 7. Na zákaznícky servis support@pupa-va.com sa môže kedykoľvek obrátiť Registrovaný Používateľ aj s otázkami, sťažnosťami, žiadosťami či problémami s funkčnosťou webovej stránky.
 8. Kontaktné údaje Sprostredkovateľa sú nasledovné: Adresa pre doručovanie: Púpava VA s.r.o., Veľké Chyndice č.4., 951 54, IČO: 54258651, DIČ: 2121611591, E-mailová adresa: info@pupa-va.com.
 9. Kontrolnými orgánmi, na ktoré sa možno obrátiť so sťažnosťami a podnetmi, sú miestne príslušné živnostenské úrady, v ktorých pôsobnosti je kontrola dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, ďalej Úrad pre ochranu osobných údajov, v ktorého pôsobnosti je dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, a napokon Slovenská obchodná inšpekcia, v ktorej pôsobnosti je o. i. dozor nad dodržiavaním právnych predpisov ochrany spotrebiteľa.
 10. Tieto VOP boli spracované v súlade so:
  1. zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  2. zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
  3. zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
  4. zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
  5. zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
  6. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 11. Práva a povinnosti z právnych vzťahov vznikajúcich na Stránke, ktoré nie sú v týchto VOP výslovne upravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených zákonov a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 12. Aj v prípade, ak je Registrovaný Používateľ občanom iného štátu než Slovenskej republiky, právne vzťahy vznikajúce na Stránke sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 13. Žiadna časť týchto VOP nesmie byť kopírovaná ani žiadnym spôsobom šírená bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa.