Freelanceri

Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom s podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Nie sme zodpovední za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík našich členov prostredníctvom našich služieb.

Podmienky používania vyžadujú, aby všetci vlastníci účtu mali najmenej 18 rokov.

Spoločnosť Púpava VA, s.r.o. už od začiatku svojej činnosti zabezpečuje ochranu osobných údajov pre svojich užívateľov. Strategickým záujmom spoločnosti Púpava VA, s.r.o. je zabezpečenie stability, zvyšovanie kvality služieb platformy, rozvoj korektných vzťahov medzi zúčastnenými stranami a rozvoj dobrého mena spoločnosti.

Manažment spoločnosti Púpava VA s.r.o. je zodpovedný za odhad rizika a jeho efektívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti organizácie. Prvoradým cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a zotavenie sa z bezpečnostných incidentov.

Na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme poznatkom a potrebám organizácie. Pri návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

– dostupnosť, integrita a spoľahlivosť systémov riadenia

– chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou a zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,

– identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Púpava VA s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov.

Púpava VA, s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.pupa-va.com  . Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Púpava VA s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.pupa-va.com .

Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní služieb spoločnosť Púpava VA s.r.o. zhromažďuje alebo prijíma vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.

Registrácia a nastavenie účtu

Pre používanie služieb musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu, meno, priezvisko a názov priradený k vášmu účtu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu identitu na portáli PÚPAVA. Názov priradený k vášmu účtu sa verejne zobrazí a je pripojený k vašej aktivite na portáli PÚPAVA.

V závislosti od toho, ktoré služby sa rozhodnete použiť, ďalšie údaje, ako napríklad údaje o fakturácii a platbe, vrátane fakturačného mena, adresy, telefónneho čísla alebo fyzickej poštovej adresy, môžu byť potrebné, aby sme mohli poskytnúť určitú službu. Tieto údaje nie sú povinné pre registráciu, ale môžu byť potrebné pre poskytnutie určitých služieb.

Ďalšie osoby môžu vidieť hodnotenia, recenzie a fotografie položiek, ktoré ste zakúpili alebo predali, údaje o profile, služby, ktoré ste ponúkli na predaj, vaše stránky a pravidlá obchodu, vaše obľúbené položky a predajcov, zoznamy predaných služieb a počet predaných služieb, komentáre a iné údaje, ktoré uverejníte v priestoroch portálu PÚPAVA a údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto údaje môžete kontrolovať alebo zmeniť pomocou nastavení účtu, alebo služieb.

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. môže žiadať registrovaných používateľov o viac informácií o obchodoch alebo položkách uvedených v službách tak, aby zabezpečila dodržiavanie svojich pravidiel a platných právnych predpisov.

Údaje o nečlenoch

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. môže získať osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu, adresu IP alebo fotografiu) osoby, ktorá ešte nie je zaregistrovaným členom portálu PÚPAVA („nečlenom“) v súvislosti s určitými službami, keď člen odovzdá údaje o nečlenovi. Nečlenské údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb.

Údaje od tretích strán

Niektorí členovia alebo návštevníci sa môžu rozhodnúť pripojiť sa k účtu na portáli PÚPAVA, alebo zaregistrovať účet na portáli PÚPAVA pomocou externej aplikácie tretej strany, napríklad facebook.com. Spoločnosť Púpava VA s.r.o. môže dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií tretích strán. Pripojenie účtu na portáli PÚPAVA k aplikáciám alebo službám tretích strán je voliteľné. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s aplikáciou tretej strany, spoločnosť Púpava VA s.r.o. môže dostať údaje z tejto aplikácie. Tieto údaje môžu byť použité pre ďalšie poskytnutie služieb.

Automatizované zbieranie informácií

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. automaticky prijíma a zaznamenáva údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku, ako napríklad vašu IP adresu alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach, aby sme mohli poskytovať služby. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú, k využívaniu inzercie, a to vo všetkých zariadeniach členov a návštevníkov.

Použitie, zdieľanie a sprístupnenie osobných údajov

Keď pristupujete k službám alebo ich využívate, zhromažďujeme, používame, zdieľame a iným spôsobom spracovávame vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v týchto pravidlách. Použitie osobných údajov staviame na niekoľkých právnych základoch.

Tieto právne základy zahŕňajú:

 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov v našich podmienkach používania a na poskytnutie služieb;
 • súhlas so spracovaním, ktoré môžete kedykoľvek odvolať;
 • spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích; strán, ako sú napríklad záujmy návštevníkov, členov alebo partnerov;
 • sprístupnenie týchto údajov výslovne vami;
 • spracovanie potrebné vo verejnom záujme;
 • spracovanie nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov iných.

Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match, na kontaktovanie členov alebo zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo. 

Hlavnou súčasťou našich služieb je oprávnený záujem prispôsobiť obsah služieb tak, aby sme vám pomohli objaviť relevantné položky a odporúčané nákupy. V rámci toho môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi ako Facebook, Google, LindkedInm Youtube a Telegram.

V súlade s našim existujúcim procesom riešenia sporov môžeme použiť údaje, ktoré poskytnete na riešenie sporov so spoločnosťou Púpava VA s.r.o. alebo inými členmi.

Nákup a predaj

Ako súčasť procesu nákupu a predaja spoločnosť Púpava VA s.r.o. uľahčuje zdieľanie údajov medzi dvomi členmi zapojenými do transakcie, ako napríklad dodacia adresa, fakturačné údaje a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj alebo nákup na portáli PÚPAVA, inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali vaše údaje. Vzhľadom na to, že sa jedná o kľúčovú súčasť služieb, ktoré poskytujeme, musíme to urobiť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok používania.

Očakávame, že budete rešpektovať súkromie člena, ktorého údaje ste dostali. Máte obmedzenú licenciu na používanie týchto informácií iba pre komunikáciu súvisiacu s portálom PÚPAVA. Spoločnosť Púpava VA s.r.o. neudeľuje licenciu na používanie informácií na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez výslovného súhlasu nesmiete pridávať žiadneho člena do vášho e-mailu alebo fyzického mailing listu a inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.

Správy z portálu PÚPAVA

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. vám môže posielať nekomerčné e-maily alebo správy, ak sú nevyhnutné pre členov a nečlenov. Príklady správ súvisiacich so službou zahŕňajú potvrdenie e-mailovej adresy / uvítací e-mail pri registrácii účtu, informácie o transakciách, vašom účte, bezpečnosti, zmene produktov, dostupnosti služieb, zmene kľúčových funkcií, prenos konverzácií so zákazníkmi a korešpondenciu s podporným tímom spoločnosti. Tieto správy sa primárne doručujú prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom upozornení a každý člen je povinný udržiavať platnú e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. vás tiež môže kontaktovať telefonicky, SMS správou alebo fyzickou poštu, aby poskytla členskú podporu alebo za účelom súvisiacim s transakciami.

Pri registrácii môžete udeliť súhlas s doručovaním marketingových e-mailov a správ. Z marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou marketingových e-mailov alebo správ, alebo prostredníctvom nastavení svojho účtu.

Sprístupnenie a uchovávanie informácií

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. môže uchovávať alebo poskytovať vaše osobné údaje tretej strane za nasledujúcich podmienok:

 • v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva;
 • ochrany alebo uplatňovanie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu;
 • v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo inú právnu požiadavku;
 • alebo ak v dobrej viere usúdime, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie zákona, zabránenie bezprostrednému fyzickému poškodeniu, finančnej strate, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania.

Ak spoločnosť Púpava VA s.r.o. obdrží zákonnú overenú žiadosť o záznam alebo údaje člena v jednej z okolností opísaných v predchádzajúcom odseku, môže zverejniť osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na meno člena, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.

Tretie strany

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. musí spolupracovať so spoločnosťami a jednotlivcami (napríklad spracovateľmi platieb, alebo poskytovateľmi zabezpečenia), aby pomohli prevádzkovať, poskytovať a predávať služby. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k vašim údajom, môžu použiť vaše údaje iba na to, aby tieto úlohy vykonávali v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.

V niektorých iných prípadoch nie sú títo poskytovatelia služieb nevyhnutní na to, aby sme mohli poskytovať služby, napríklad, aby nám pomohli uskutočniť výskum o tom, ako lepšie slúžiť našim používateľom. V týchto prípadoch máme oprávnený záujem spolupracovať s poskytovateľmi služieb, aby sme zlepšili naše služby.

Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad, keď načítavate stránku na portáli PÚPAVA, ktorá má sociálny doplnok tretej strany, napríklad tlačidlo „Páči sa mi“, načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb.

Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo ich služieb. Aj keď spoločnosť Púpava VA s.r.o. vyberá a spravuje tieto technológie tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy tretích strán, ktoré spoločnosť Púpava VA s.r.o. nevlastní ani nekontroluje. Ak poskytnete svoje údaje tretej strane na používanie alebo zverejnenie údajov, ktoré im poskytnete sa môžu vzťahovať rôzne postupy.

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. nekontroluje zásady ochrany osobných údajov tretích strán, vrátane iných členov, ktorí predávajú, alebo inak využívajú služby. Spoločnosť Púpava VA s.r.o. nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo zabezpečenie predajcov. Predávajúci na portáli PÚPAVA sú nezávislými prevádzkovateľmi, čo znamená, že sú zodpovední za dodržiavanie svojich vlastných podmienok týkajúcich sa akýchkoľvek osobných informácií, ktoré získajú v súvislosti s portálom PÚPAVA.

Práva používateľov

Vieme, že členovia našej komunity si cenia kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi, preto spoločnosť Púpava VA s.r.o. dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým vás budeme kontaktovať.

Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, mazať osobné údaje alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním spoločnosti Púpava VA s.r.o.

Máte právo odstúpiť od súhlasu na spracovanie vašich údajov. Môžete napríklad stiahnuť svoj súhlas s doručovaním marketingových e-mailov pomocou emailu na support@pupa-va.com .

Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

 • prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Púpava VA s.r.o. prostredníctvom vašich nastavení);
 • korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých prípadoch prostredníctvom nastavení);
 • vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov spoločnosťou Púpava VA s.r.o. s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);
 • odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-mailu na adresu support@pupa-va.com s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach / príjmoch). Zachovávame logovacie súbory na interné účely analýzy. Tieto protokolové súbory sú zvyčajne uchovávané na krátke časové obdobie s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie portálu PÚPAVA s cieľom zlepšiť funkčnosť portálu PÚPAVA, alebo sme ich právne povinní uchovávať dlhšie. Pokiaľ budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.

Upozorňujeme, že zatvorenie účtu nemusí uvoľniť vašu e-mailovú adresu, používateľské meno alebo názov obchodu na opätovné použitie v novom účte. Na požiadanie tiež poskytne spoločnosť Púpava VA s.r.o. údaje o tom, či vlastníme niektoré z vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci.

Povinnosti pri predaji

Ak predávate prostredníctvom našich služieb, môžete získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, dodaciu adresu a iné). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.

Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb. Patria sem platné zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré upravujú spôsoby, akými môžete používať údaje používateľa. Takéto zákony môžu vyžadovať, aby ste publikovali a dodržiavali zásady ochrany osobných údajov, ktoré musia byť dostupné pre používateľov portálu PÚPAVA s ktorými spolupracujete a ktoré sú kompatibilné s podmienkami používania. Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.

Ako prevádzkovateľ, môžete mať povinnosť podľa príslušných zákonov o ochrane údajov a súkromia vyhovieť požiadavkám na prístup k údajom, prenosnosť, opravu, vymazanie a námietky voči spracovaniu. Ak zverejníte osobné údaje bez riadneho súhlasu kupujúceho, zodpovedáte za toto neoprávnené zverejnenie. Osobné údaje získané využívaním služieb nesmiete používať na nevyžiadané komerčné správy alebo neautorizované transakcie. Bez súhlasu portálu PÚPAVA nesmiete do svojho e-mailového alebo fyzického zoznamu adries pridať žiadneho člena portálu PÚPAVA, alebo používať identitu kupujúceho na účely marketingu.

Ak ste vy a spoločnosť Púpava VA s.r.o. uznaní za spoločného prevádzkovateľa osobných údajov a ak je spoločnosť Púpava VA s.r.o. žalovaná, pokutovaná alebo inak musí znášať výdavky z dôvodu niečoho, čo ste urobili ako spoločný prevádzkovateľ osobných údajov kupujúceho, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Púpava VA s.r.o. v plnej výške nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vašim spracovaním osobných údajov.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese support@pupa-va.com .

Spoločnosť Púpava VA s.r.o. šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology). Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť Púpava VA s.r.o. bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme z času na čas meniť alebo aktualizovať. Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom portálu PÚPAVA, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Neregistrovaní užívatelia

 • Neregistrovaní užívatelia
  • IP adresa

  Údaje potrebné pre technickú podporu a službu kontakt

  • IP adresa
  • Meno a priezvisko
  • Používateľské meno
  • Email

  Údaje potrebné k nákupu

  • IP adresa
  • Meno a priezvisko
  • Používateľské meno
  • Doklad totožnosti
  • Adresa trvalého pobytu alebo sídla spoločnosti
  • Telefón
  • Email
  • akademický titul
  • názov obchodnej firmy
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • adresa trvalého pobytu
  • fakturačná adresa
  • čísla predložených identifikačných dokladov a ich kópie (všetky údaje, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie služby, sú na kópiách dokladov začiernené)
  • bankové spojenie
  • zmluva a podpis

  Zaregistrovaní členovia

  • IP adresa
  • Meno a priezvisko
  • Používateľské meno
  • Doklad totožnosti
  • Adresa trvalého pobytu alebo sídla spoločnosti
  • Telefón
  • Email
  • akademický titul
  • názov obchodnej firmy
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • adresa trvalého pobytu
  • fakturačná adresa
  • čísla predložených identifikačných dokladov a ich kópie (všetky údaje, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie služby, sú na kópiách dokladov začiernené)
  • bankové spojenie
  • zmluva a podpis
  • Údaje o objednaných službách a objednávkach

  Zaregistrovaní predajcovia

  • IP adresa
  • Meno a priezvisko
  • Používateľské meno
  • Doklad totožnosti
  • Adresa trvalého pobytu alebo sídla spoločnosti
  • Telefón
  • Email
  • akademický titul
  • názov obchodnej firmy
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • adresa trvalého pobytu
  • fakturačná adresa
  • čísla predložených identifikačných dokladov a ich kópie (všetky údaje, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie služby, sú na kópiách dokladov začiernené)
  • bankové spojenie
  • zmluva a podpis
  • Údaje o objednaných službách a objednávkach
  • Údaje o predaných službách a zákazkách
  • Číslo účtu
  • Zodpovedná osoba

  Kontakt na Zodpovednú osobu:

  PÚPAVA VA, s.r.o.

  Zodpovedná osoba

  Veľké Chyndice č. 4.

  951 54  Veľké Chyndice

  Pri požiadavkách na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR (§ 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) v súvislosti so spracovaním osobných údajov dodržujte vždy spôsob, ktorý je uvedený v týchto Zásadách pri konkrétnom práve pre jeho uplatnenie, a neposielajte prosím tieto konkrétne požiadavky na kontakty Zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba nie je riešiteľom žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR. 

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vydané dňa 01.01.2022.